Rothenberger akciós újság 2023.01.01 - 2023.12.31 - 211. oldal

211 / 217

{lidl} akciós újságok  - 2023.01.01 - 2023.12.31. 211. Oldal
211 / 217

A legújabb akciók megtekintéséhez görgesse végig a(z) Rothenberger áruház aktuális akciós újságát, mely 2023.01.01 napjától 2023.12.31 napjáig érvényes. A(z) 216 oldalon megtalálja a(z) Hobbi, ezermester és háztartási cikkek kategóriához tartozó aktuális heti akciókat. A(z) Rothenberger áruház szórólapja több mint 22 termékre kínál kedvezményt, biztosítva ezzel, hogy a megvásárolni kívánt termékeket a lehető legjobb áron kapja meg! Ha nem akar megfeledkezni az akciókról következő Rothenberger áruházba tett útjáig, ne felejtse el végignézni a teljes szórólapot az 1. oldaltól a 216 oldalig. Ezen az oldalon a(z) - oldalon található akciókat találja; azonban a Rothenberger szórólap számos más kedvezményt is kínál például a következő árukra: -. Ha okosan szeretne vásárolni, és szeretne megtakarítana a következő Rothenberger áruházban tett vásárlása során, ne hagyja ki a legújabb akciós újságot, amely tele van csodálatos árakkal és nagyszerű kedvezményekkel. Térjen vissza minden nap a(z) Minden Akció oldalra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem maradt le a kedvenc áruházai által kínált nagyszerű akciókról.

 
 
HQI[CU\VÏKU\GT\ĩFÅUPGMOKPĩUØNĩ U\½NNÉV½UQM GUGVÅDGP C\QMTC C magyarországi, mindenkori hatályos, jogszabályon alapuló köteNG\ĩLÏV½NN½UHGNVÅVGNGKÅUU\CD½N[CK alkalmazandóak . 3. Amennyiben nem tartják be az általunk adott kezelési és karbantartási utasítást, módosítják a terméket, illetve olyan anyagokat használnak, amelyek nem felelnek meg C\ GTGFGVK URGEKƂM½EKÏPCM XCI[ javítják, illetve megkísérlik a javítást anélkül, hogy mi azt írásban engedélyeztük volna, úgy minden szavatosság iránti igény érvényét veszíti. Nem vállaljuk a HGNGNĩUUÅIGV C\QMÅTV C OGIJKD½sodásokért sem, amelyek a nem OGIHGNGNĩ XCI[ U\CMU\GTŅVNGP kezelésre, helytelen üzembe helyezésre, természetes elhasználódásra, különösen a kopó CNMCVTÅU\GMTG PGO OGIHGNGNĩ karbantartásra, valamint kémiai, elektromechanikai vagy elektTQOQU DGJCV½UQMTC XG\GVJGVĩM vissza, amennyiben az nem róható fel a mi hibánkul.  /GITGPFGNĩPGM JCNCFÅMVCNCPWN FG NGIMÅUĩDD C\ ½TW DGÅTMG\ÅUÅVĩN U\½OÉVQVV GI[ héten belül írásban közölnie kell az esetleges hiányosságokat. Azokról a hiányosságokTÏN OGN[GM G\GP KFĩU\CMDCP IQPFQUGNNGPĩT\ÅUGNNGPÅTGUGO HGFG\JGVĩM HGN HGNHGFG\ÅUØM után haladéktalanul írásban tájékoztatni kell a szállítót. Ha a LQIQUWNV KIÅP[ÅV OGPVJGVĩ QMból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a Ptk 6:163. §-ban megJCV½TQ\QVV GNÅXØNÅUK JCV½TKFĩP DGNØN PGO XQNV HGNKUOGTJGVĩ C szavatossági jogok érvényesítésének elévülési határideje a VGNLGUÉVÅUKFĩRQPVL½VÏNU\½OÉVQVV egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében az elévülési JCV½TKFĩ J½TQO ÅX HQI[CU\VÏK U\GT\ĩFÅU GUGVÅP C\ GNÅXØNÅUK JCV½TKFĩ MÅV ÅX *C C MÒVGNG\ĩ CNMCNOCUU½IK KFĩ J½TQO ÅXPÅN hosszabb, az igény érvényesítéUÅTGG\C\GNÅXØNÅUKJCV½TKFĩC\ KT½P[CFÏ ' JCV½TKFĩM GNÅXØNÅUK JCV½TKFĩMPGMOKPĩUØNPGM  #OGPP[KDGP OGITGPFGNĩ közli, hogy a termék nem felel meg a szavatosságnak, jo- gunkban áll eldönteni, hogy OGITGPFGNĩ GNĩTG MKƂ\GVGVV fuvarral küldje e vissza a hibás alkatrészt vagy készüléket javításra, melyet azután ismételten megküldünk részére, vagy pedig munkatársunk, illetve U\GT\ĩFÒVV LCXÉVÏU\QNI½NCVWPM a helyszínen fogja megjavítani azt. Ha a szavatossági munkáMCVOGITGPFGNĩMÅTÅUÅTGGI[½Ntala meghatározott helyen kell elvégezni, ennek a kérésnek eleget tehetünk, de jogunkban áll munkatársunk, illetve megbízottunk munkadíját és uta\½UK MÒNVUÅIGKV OGITGPFGNĩPGM leszámlázni. 6. Utólagos javítási munkák elvégzése következtében a szavaVQUU½IK JCV½TKFĩ C LCXÉV½UK OWPM½M GNXÅI\ÅUÅPGM KFĩVCTVCO½XCN hosszabbodik meg. A kicserélt alkatrészre, illetve a javításra XQPCVMQ\Ï ICTCPEK½NKU KFĩ C 2VM 6:163 § (4),(5) bekezdése szerinti JCV½TKFĩCNCRL½P 7. A fenti bekezdésekben foglaltak végérvényesen szabályozzák a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó szavatosságot, és kizárnak bármilyen más szavatossági és kártérítési igényt. ƒ%UQOCIQN½U 1. A szállítás általában a katalóIWUDCP U\GTGRNĩ U\CDX½P[EUQmagban történik. ƒ6WNCLFQPLQIHGPPVCTV½UC 1. A szállító az általa leszállított áru tulajdonjogát annak ellenértéke teljes kiegyenlítéséig fennVCTVLC ÉI[ C OGITGPFGNĩ KNNGVXG ½VXGXĩ GNNGP KPFWNV GUGVNGIGU HGNU\½OQN½UK EUĩF ÅU XÅIGNU\½molási eljárásban azok nem vonJCVÏMCJKVGNG\ĩKXCI[QPMÒTÅDG elkülönítetten nyilvántartandóak, mint idegen tulajdon. #OGITGPFGNĩMÒVGNGUÉT½UDCP közölni a szállítóval esetleges cím, bankszámla, illetve telefonszám-változásait, és elmulasztása esetén viseli az ezzel kapcsolatos VGNLGUHGNGNĩUUÅIGV ƒ(K\GVÅU 1. Amennyiben nincs egyéb megállapodás érvényben, számláink az áru kézhezvételekor C\QPPCN NGXQP½U PÅNMØN Ƃ\GVJGVĩM #OGPP[KDGP Ƃ\GVÅUK JCV½- TKFĩTĩN U\ÏNÏ OGI½NNCRQF½U XCP ÅTXÅP[DGP C JCV½TKFĩM OGN[ alatt a számla ellenértékének be kell érkeznie, a számla kiállíV½UK KFĩRQPVL½VÏN ÅTVGPFĩM ÅU C számlán feltüntetett esedékesUÅIK KFĩRQPVDCP C U\½ONC GNlenértékének már mutatkoznia MGNN DCPMU\½ON½PMQP GNNGPMG\ĩ GUGVDGPCƂ\GVÅUMÅUGFGNOGUPGM OKPĩUØNÅUMÅUGFGNOKMCOCVƂ\Gtési kötelezettség viselésével jár. /GITGPFGNĩ GNNGPMG\ĩ ÅTVGNOŅ rendelkezése ellenére jogunkban ½NNCDGƂ\GVÅUGMGVCMQT½DDKVCTtozások kiegyenlítéseként elszámolni. Amennyiben már költségek és kamatok keletkeztek, úgy LQIWPMDCP ½NN C DGƂ\GVÅUGMGV GNĩU\ÒTCMÒNVUÅIGMTGOCLFCMCOCVQMTCÅUEUCMG\WV½PCHĩMÒvetelés kiegyenlítésére használni.  # Ƃ\GVÅU CMMQT VGMKPVJGVĩ megtörténtnek, ha már rendelkezhetünk az összeg fölött. %UGMM GUGVÅP CMMQT VGMKPVJGVĩ OGIVÒTVÅPVPGM C Ƃ\GVÅU JC C csekk összegét végérvényesen jóváírták a számlánkon. 3. Az általunk jóváhagyott engedmények érvényüket vesztik, JC C U\½ONC ÒUU\GIG C Ƃ\GVÅUK JCV½TKFĩ NGL½TVCMQT PGO ½NN XÅIérvényesen a rendelkezésünkre. *CCOGITGPFGNĩMÅUGFGNGObe kerül, a késedelembe esés KFĩRQPVL½VÏN MG\FXG LQIWPMDCP áll a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként leszámlázni, amely késedelmi kamat mértékében VÒTVÅPĩ OGI½NNCRQF½U C OGITGPFGNĩ½NVCNVÒTVÅPĩ½TW½VXÅVGlével kifejezetten elfogadottnak VGMKPVGPFĩ  *C C OGITGPFGNĩ PGO VGU\ GNGIGV Ƃ\GVÅUK MÒVGNG\GVVUÅIÅnek, különösen, ha az általa adott csekk nem váltható be, XCI[ JC Ƃ\GVÅUGKV DGU\ØPVGti, vagy más olyan körülmény jut a tudomásunkra, amely a OGITGPFGNĩ JKVGNMÅRGUUÅIÅV OGIMÅTFĩLGNG\KÖI[LQIWPMDCP ½NN C\ ÒUU\GU J½VTCNGXĩ VCTVQ\½U GUGFÅMGUUÅIÅV GNĩTGJQ\PK CMkor is, ha csekket fogadunk el. Ezen kívül ilyen esetekben joIWPMXCPGNĩNGIXCI[DK\VQUÉVÅM Ƃ\GVÅUÅVOGIMÉX½PPK ƒ(GNGNĩUUÅIMQTN½VQ\½UC 1. Az általunk szóban, írásban és egyéb módon nyújtott tanácsadás nem mentesíti a megTGPFGNĩV C\QP MÒVGNGUUÅIG CNÏN JQI[ UCL½V OCIC GNNGPĩTK\\G megfelel-e az általunk gyártott termék a tervezett felhasználási célnak. ƒ#NMCNOC\CPFÏLQIKNNG VÅMGUDÉTÏU½ITÅU\OGIUGOOKUÉVÅUGM 1. Ezen szállítási feltételekre, vaNCOKPVCMÒ\VØMÅUCOGITGPFGNĩ között fennálló teljes jogviszonyTC C /CI[CTQTU\½IQP ÅTXÅP[GU polgári jog rendelkezései vonatkoznak. 2. Jogvita esetén a Polgári perrendtartás általános illetékességi szabályai irányadóak. 3. Ha ezen szállítási feltételek valamely rendelkezésre vagy valamely más megállapodás keretében hozott rendelkezés érvénytelen lenne, az a többi rendelkezés vagy megállapodás érvényességét nem érinti. Ha az ½NVCN½PQUU\GT\ĩFÅUKHGNVÅVGNÅUC MQPMTÅV U\GT\ĩFÅU O½U HGNVÅVGNG egymástól eltér, az utóbbi válik CU\GT\ĩFÅUTÅU\ÅXÅ 2VMƒ 4QVJGPDGTIGT5\GTU\½OÅU )ÅR-GTGUMGFGNOK-HV $WFCRGUV)WDCEUKÖV 6GN(CZ 'OCKN KPHQJW"TQVJGPDGTIGTEQO 9GDQNFCN YYYTQVJGPDGTIGTJW  

Egyéb Rothenberger akciós újságok

Legújabb akciós újságok